മേലാംകോട് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ശാന്തിയെ ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവനന്തപുരത്തു മേലാംകോട് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ശാന്തിയെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം12000