മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശാന്തി ഒഴിവ്

കോഴിക്കോട് അടുത്ത് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശാന്തി ഒഴിവ് .ശമ്പളം18000,താമസ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്