മണ്ണടിയിൽ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽശാന്തി ഒഴിവ്

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മണ്ണടിയിൽ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽശാന്തി ഒഴിവ്