തിരുവന്തപുരം ജില്ലയില്‍ കിളിമാനൂര്‍ എന്ന സ്ഥലത്ത് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ശാന്തിയെ ആവശ്യമുണ്ട്

തിരുവന്തപുരം ജില്ലയില്‍ കിളിമാനൂര്‍ എന്ന സ്ഥലത്ത് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ശാന്തിയെ ആവശ്യമുണ്ട്. 15000 രൂപ ശമ്പളം ലഭ്യമാണ്.