കാര്യവട്ടം ,തിരുവനന്തപുരം ,കൗവിങ്ങിൻകോട് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ട്

കാര്യവട്ടം ,തിരുവനന്തപുരം ,കൗവിങ്ങിൻകോട് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ശാന്തി ചെയ്യുവാൻ ആളെ ആവശ്യം ഉണ്ട് ശമ്പളം :14000 ,താമസ സൗകര്യം ഉണ്ട്.